Privacy policy

Imagebuilders BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Imagebuilders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
-De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Imagebuilders zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinde
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
– Adres; Postcode ; Woonplaats ; Land
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht
– Ondernemingsnaam
– Bankrekeningnummer

 

Overige persoonsgegevens die actief worden gedeeld bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De inschrijving voor de nieuwsbrief

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
– Geslacht
– E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
-Adres; Postcode; Woonplaats; Land
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geslacht
-Ondernemingsnaam

 

Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De arbeidsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
-Adres; Postcode; Woonplaats; Land
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geboortedatum; Geboorteplaats; Geboorteland
-Nationaliteit
-Salarisgegevens
-Pensioengegevens
-Kopie ID
-BSN-nummer
-Bankgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van ingehuurde-, ingeleende-, gedetacheerde medewerkers of ZZP-ers

Persoonsgegevens van ingehuurde-, ingeleende-, gedetacheerde medewerkers of ZZP-ers worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Uitvoering geven aan de (inleen)overeenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De (inleen)overeenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
-Adres; Postcode; Woonplaats; Land
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-BSN-nummer
-Bankgegevens (bij ZZP-ers)
-Kopie ID (alleen indien u voor Imagebuilders op reis gaat naar het buitenland en u Imagebuilders toestemming heeft gegeven een reis c.q overnachtingslocatie voor u te boeken, de grondslag hiervoor ligt in het hebben van een geldig identiteitsdocument waarmee u naar het buitenland mag reizen)

 

Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Imagebuilders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Uitvoering geven aan de invulling van een vacature
-Uitvoering te geven aan een mogelijk toekomstige vacature

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De sollicitatieprocedure
-Toekomstige sollicitatieprocedure

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagebuilders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-CV, zonder bijzondere persoonsgegevens zoals deze zijn omschreven in de AVG onder artikel 9 en 87

 

Uw persoonsgegevens worden door Imagebuilders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat de sollicitatieprocedure loopt en daarna voor een maximale periode van 4 weken, tenzij expliciet wordt gevraagd en toestemming wordt gegeven om deze termijn te verlengen tot maximaal 1 jaar. Persoonsgegevens van zgn. ‘open sollicitaties’ worden voor een periode van maximaal 6 maanden bewaard zodat bij het ontstaan van een vacature contact opgenomen kan worden met de kandidaat.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving
-Het verzorgen van de (diverse) administratie(s)
-Het verzorgen van de website

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Imagebuilders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Website

Op de website van Imagebuilders zijn technische, functionele en analytische cookies actief. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Naast de cookies maken wij ook gebruik van Google Analytics. Dit doen wij omdat wij graag willen weten hoe gebruikers de website gebruiken. Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Imagebuilders van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Imagebuilders BV
Paramariboweg 17
7333PA  Apeldoorn
info@imagebuilders.nl

 

 

Laatste update: 17-01-2019